MÅLET 

Aktivhuskonseptet har som mål å bygge miljøvennlige, sunne og klimanøytrale bygg. For å oppnå dette vektes inneklima, miljø og energi likt i vårt helhetlige bygningskonsept.

Aktivhuset bygges av miljøvennlige, klimanøytrale og inneklimasikre materialer - i hovedsak tre. For at huset skal være godt å bo i brukes pustende (diffusjonsåpen) konstruksjon, og naturlig ventilasjon. Vi tar også i bruk innovativ og ny smartteknologi. 

Husene er svært energieffektive og tar i bruk bioenergi og solcellepaneler for å nå målet om 0-energi hus. I tillegg til å tilstrebe null-verdi i drift, tar Aktivhus også med produksjon og transport i regnestykket over husets klimaavtrykk.

Innovasjon er viktig for å utvikle de beste og mest framtidsrettede løsningene. Derfor har vi hatt med forskningsmiljøer fra ENOVA, Sintef og NMBU med på laget i første store byggeprosjekt, Hurdal Økolandsby.

Under finner du mer om Aktivhusets tre grunnpillarer: Inneklima, miljø og energi. 

 

INNEKLIMA

Bestrebelsene på å redusere energiforbruket går ofte på bekostning av et godt inneklima – gjennom ukritisk materialbruk, tette sjikt og mekanisk ventilasjonsanlegg. I Aktivhus er et godt og sunt inneklima et absolutt krav som sikres gjennom en helhetlig strategi.

I Aktivhus benyttes konsekvent naturnære og sunne byggematerialer - en kontrast til byggebransjen forøvrig. Husene er nær 100% bygget av tre. Det benyttes tre i konstruksjon, isolasjon, kledninger, golv, yttertak og innredninger. Det benyttes selvsagt miljøvennlige og inneklimasikre produkter til overflatebehandling.

Ved å regulere luftfuktighet i inneklima innenfor et optimalt nivå (40-60%) reduseres inneklimapåkjenninger knyttet til sopp, husstøvmidd, støv samt tørre luftveier. 

I Aktivhus benyttes pustende konstruksjoner av tre, som er naturlig fuktregulerende. Dette bidrar til at det oppnås en riktig luftfuktighet i innemiljøet.

Naturlig ventilasjon vil si at boligen luftes gjennom enkle veggventiler eller åpnevinduer, og at avluften føres gjennom kanal opp over tak der drivkraften er ”pipeeffekt” i kombinasjon med en vindrotor. Dette sikrer en trekk- og støyfri, enkel, selvfungerende ventilasjon som kan styres etter behov. I et Aktivhus er beboeren selv herre i eget hus og kan regulere ventilasjonen etter behov, årstid og preferanser. 

 

MILJØ

Byggebransjen er ansvarlig for en stor del av landets samlede klimagassutslipp, og har i liten grad integrert en kretsløpstenkning i sin virksomhet. Aktivhus gjør noe med dette ved å benytte fornybare ressurser,  livssyklusvurderinger i valg av løsninger samt å unngå materialer som i liten grad kan gjenbrukes.

I Norge regnes tre som klimanøytralt byggemateriale. Tre binder CO2 mens det vokser, og er i tillegg fullstendig biologisk nedbrytbart. Tre er samtidig et godt inneklimamateriale. Et Aktivhus bygges i all hovedsak av tre.

 

 

ENERGI

Aktivhus er markedets mest energieffektive boligkonsept.
I produksjonsfase bygges Aktivhus av materialer med lav produksjonsenergi - i hovedsak tre. driftsfase står sol og biomasse for boligens totale energibehov. Solcellepanel på takene kobles til strømnettet gjennom en "smartmåler". Via denne leverer husene overskuddsstrøm ut på nettet, og husets beboere blir dermed Plusskunder.  Aktivhus utvikler både anlegg for enkelthus (solcelle og effektiv vedovn), samt felles energianlegg for boligtun. I første omgang er målet å levere 0-energihus. I neste omgang er målet å oppnå fullstendig klimanøytrale hus. Veien dit går gjennom bruk av fornybare ressurser til både konstruksjon, oppvarming og energiforsyning av Aktivhusene.